• หน้าแรก
  • เสียง
  • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
  • เข้าพรรษาเข้าหาธรรม ตอนที่ ๓๑ ความสุขความดับทุกข์ย่อมเกิดขึ้นกับผู้มีความเห็นถูกต้อง เข้าใจถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้องในปัจจุบันสม่ำเสมอ