• หน้าแรก
  • เสียง
  • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
  • มนุษย์ที่สมบูรณ์ ตอนที่ ๖ จงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียงมีความประนีประนอมกันเถิด