Pagoda พาโกด้า

Privacy Policy

นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์ Pagoda.or.th ขอความร่วมมือท่านอ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์ Pagoda.or.th หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์ Pagoda.or.th ใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้เว็บไซต์ต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการรักษาความลับ โดย Pagoda.or.th มีนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล ดังนี้

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ Pagoda.or.th ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ Pagoda.or.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง

ทั้งนี้ เว็บไซต์ Pagoda.or.th จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • Pagoda.or.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address)
 • Pagoda.or.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวมภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
 • กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของ Pagoda.or.th นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดย Pagoda.or.th ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านสมัครจะถูกตรวจสอบโดยทีมงาน Pagoda.or.th หากพบว่าไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจากการเจตนาสร้างข้อมูลเท็จ ทาง Pagoda.or.th ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการแก่สมาชิก และต่อไปในอนาคต
 • เว็บไซต์ Pagoda.or.th จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ Pagoda.or.th เท่านั้น
 • เว็บไซต์ Pagoda.or.th ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ เว็บไซต์ Pagoda.or.th ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 • เว็บไซต์ Pagoda.or.th จะไม่มีการสอบถามรหัสผ่านใด ๆ ในส่วนบริการของเรา โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นทีมงานของ Pagoda.or.th

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • Pagoda.or.th ใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย
 • Pagoda.or.th จะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ Pagoda.or.th สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ตามนโยบายนี้ กรณีที่ท่านส่ง e-mail มายัง Pagoda.or.th ทีมงานจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นข้อมูล เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน เพื่อความจำเป็นในการติดตามผล หรือเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและเจ้าหน้าที่ของ Pagoda.or.th ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • กรณี Pagoda.or.th ทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของ Pagoda.or.th บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้ Pagoda.or.th หรือดำเนินการในนามของ Pagoda.or.th จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Pagoda.or.th อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ Pagoda.or.th จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ Pagoda.or.th

การขอเรียกดูข้อมูล และลบข้อมูล

ผู้ใช้บริการที่ต้องการขอดูข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บในระบบเว็บไซต์ หรือ ขอแจ้งลบข้อมูล สามารถดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1) ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบผ่านเมนู เข้าสู่ระบบ

2) เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ด้านข้างที่เมนูสมาชิก ให้คลิกที่เมนู ขอดูข้อมูล/ลบข้อมูล

3) กรอกอีเมล และเลือกว่าจะส่งออกข้อมูล หรือ ลบทิ้ง จากนั้นคลิกที่ ส่ง

4) ระบบจะส่งคำขอของท่าน ไปยังผู้ดูแล เพื่อดำเนินการตามคำขอ โดยจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 7 วันทำการ

 

 

 • Hits: 3012