Pagoda พาโกด้า

Terms of Service

ข้อตกลงการใช้บริการ Pagoda.or.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ (หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ) เว็บไซต์ Pagoda.or.th

การใช้งานเว็บไซต์ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมด กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์

อนึ่ง Pagoda.or.th ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรุณาหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์

การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้งาน

Pagoda.or.th ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ ที่จะสามารถร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีในเว็บไซต์ อาทิ การสร้างเพลย์ลิสต์ (Playlist) เพื่มแท็ก (Tag) หรือสร้างรายการโปรดในเนื้อหา เป็นต้น เมื่อท่านตกลงสร้างบัญชี ให้ถือว่าท่านตกลงดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้งานหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
 • ท่านตกลงให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
 • ท่านจะปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 • ท่านจะรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านโดยเก็บรักษาชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียว และจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ท่านจะแจ้งให้เว็บไซต์และบริษัททราบทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
 • ท่านตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้บัญชีของท่าน และยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

Pagoda.or.th สงวนสิทธิโดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบการกระทำดังต่อไปนี้

 • ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
 • พบการเข้าใช้งานบัญชีของท่านโดยบุคคลอื่น
 • การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นซึ่ง Pagoda.or.th กำหนด
 • การกระทำใด ๆ ผ่านบัญชีของท่าน โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานโดยมีเจตนาทุจริต

ข้อจำกัดการใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงดังต่อไปนี้

 • ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ละเมิดต่อสิทธิ หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
 • ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
 • ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Pagoda.or.th 
 • ห้ามจำกัดมิให้บุคคลอื่นใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Pagoda.or.th
 • ห้ามเผยแพร่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่นใด ซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
 • ห้ามเผยแพร่สแปม การติดต่อทางการตลาดโดยตรง หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อสนับสนุนการขาย หรือการชักชวน การค้าขายในรูปแบบอื่น ๆ
 • ห้ามเผยแพร่ไวรัส สปายแวร์ โทรจัน โปรแกรมซ่อน หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดของ Pagoda.or.th

 • ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Pagoda.or.th ไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใด ๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางผู้จัดทำ และ Pagoda.or.th ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Pagoda.or.th ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหรือทั้งหมดของเว็บไซต์
 • ท่านตกลงรับผิดชอบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ Pagoda.or.th เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อและข้อมูลในเว็บไซต์อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือสะกดคำผิด นอกจากนี้ การให้สื่อ ข้อมูล และบริการในเว็บไซต์เป็นลักษณะ “ตามสภาพ” โดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกัน หรือข้อกำหนดลักษณะอื่นใด ดังนั้น Pagoda.or.th ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยปริยาย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งานเฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์จะไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการใช้เว็บไซต์จะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับท่าน หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะสำเร็จ ถูกต้อง หรือส่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ข้อปฏิเสธดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด โดยมีบริษัท หรือ บุคคลที่สามซึ่งอนุญาตให้ Pagoda.or.th ใช้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการ คัดลอก ทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น ๆ
 • Pagoda.or.th สงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดโดยชัดแจ้งในต้นฉบับทั้งหมดของเว็บไซต์ ในนด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ ตัวอักษร กราฟฟิก การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด โดยท่านตกลงไม่ทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และ Pagoda.or.th จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การระงับ แก้ไข ปรับเปลี่ยน เว็บไซต์

 • Pagoda.or.th ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับเปลี่ยน หรือหยุดให้บริการโดยชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ท่านตกลงและยอมรับว่า Pagoda.or.th จะไม่มีความรับผิดจากการแก้ไขปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์
 • Hits: 3590